» BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ  DOĞRUDAN SATIŞI

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal
amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri doğrudan satılabilecek.

Başvuru Süresi
–  05/12/2017 – 04/12/2018 tarihleri arası olmak üzere 1 yıldır.

 

Hak Sahibi Olabilme Koşulları
–  Kiracılarının 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira
sözleşmesinin devam ediyor olması,

 

–  Kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri tarımsal amaçla
kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin idarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların
kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması,

 

–  Başvuru süresi içerisinde bu taşınmazı doğrudan satın almak için idareye başvurulmuş olması,

 

–  İdarece tespit ve tebliğ edilen rayiç bedelin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

 

Başvuruda İstenecek Belgeler
–  Tebliğ ekinde yer alan standart dilekçe,

 

–  TC Kimlik Numarası beyanı,

-Varsa Ecrimisil İhbarnamesi/Ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

 

–  Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

 

–  Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcini gösterir yetki belgesi ve imza
sirküleri,

 

Satış Bedeli ve Tahsili
–  Satış bedeli rayiç bedel üzerinden belirlenecek olup peşin veya taksitle ödenebilecektir.
Taksit Şartları ve süresi

 

–  Satış Bedelinin %20’si yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde ödenecektir.

 

–  Kalan bedel, on (10) eşit taksitle, beş (5) yılda kanuni faizi ile birlikte ödenecektir.

 

–  Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihine kadar Kanuni Faiz, vade tarihinden sonra ödeme tarihine
kadar Gecikme Zammı uygulanır.

 

Ayrıca;
İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerini en az üç
yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31.12.2017 tarihinden önce Bakanlıkça (Müdürlüğümüzce) tespit edilen
ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılara kira süresini uzatılabilme
veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımından sonra doğrudan satılabilme imkanı
getirilmiştir.

 

18.05.2018 talihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 17. maddesi ile 4706 sayılı
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanuna Ek 6. Madde eklenmiştir.

 

Ek madde gereğince:
‘İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini en az
üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31.12.2017 tarihinden önce Bakanlıkça (Müdürlüğümüzce) tespit
edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılardan; bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda
bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar
doğrudan kiralayabilme ve kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan
kiracıların kira süresini uzatılabilme veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip
kiracılarına doğrudan satılabilme imkanı getirilmiştir. Bu arazilerin satışında 26.04.2012 tarihi itibarıyla belediye
ve mücavir alan sınırlan içinde yer alan arazilerle ilgili 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu
tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırlan dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait
tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanabilme imkanı bulunmaktadır.”

 

Son başvuru tarihi 18.11.2018

Başvuru Adresi:–  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlükleri)–  İlçe Milli Emlak Şeflikleri
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa BUDAK
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

avatar